سرکه توت نوشیدنی که در گذشته سرخپوستان آمریکا بعد از خوردن شکار خود می نوشیدند

رویکرد آماری چشم اندازی برای پر کردن شکاف بین فنوتیپ و ژنوتیپ یک اکوسیستم سرکه. با این حال، متابولیک ویژگی‌های این میکروب‌های کاربردی در یک بافت اجتماعی نیازمند تأیید آزمایش آزمایشگاهی مرطوب است.
چالش دیگر در تشریح نقش های متابولیکی میکروارگانیسم‌های موجود در اکوسیستم سرکه بازسازی شبکه‌های تعامل متابولیک میکروبی است.

ووو همکاران شبکه متابولیک طعم را روشن کرده اند در میکروبیوتای سرکه توت معطر ژنجیانگ و اختلاف توزیع میکروارگانیسم ها را نشان داد در مسیرهای متابولیکی مختلف از طریق این رویکرد.

علاوه بر میکروب‌های مسئول متابولیسم اسیدهای آلی، دو گروه میکروبی عملکردی مهم که در بیوسنتز استوئین دی استیل 2،3 بوتاندیول و 3 متیل بوتانول 3 متیل بوتانوئیک اسیدلوسینوالین شرکت می‌کنند، کشف شد.

نتایج تایید شد مکمل عملکردی میکروب ها در سرکه زیست بوم. زیرا عملکرد متابولیک میکروب ها با زمان تخمیر تکامل می یابد، متوالی a سرکه میکروتعدیل عملکرد متابولیک میکروبیوتای سرکه.

عملکرد متابولیک میکروبیوتای سرکه می تواند باشد تعدیل شده با تنظیم پارامترهای تخمیر و توسط تلقیح با سویه های عملکردی از قبل غنی شده در نسبت های مناسب.

در اینجا، ما به طور کلی قابل اجرا است رویکرد افزایش زیستی سرکه در سه مرحله: اول، تجزیه و تحلیل مجموعه و عملکرد سرکه میکروبیوتا; ثانیا، کشت اقلیت میکروبی کلیدی.

سویه های عملکردی سازنده از تخمیر غلات بر اساس متابولیک پیش بینی شده مواد مغذی موجود در سرکه شامل اسیدهای آمینه، قندها، ویتامین‌ها و ریز عناصر است که می‌توانند تعادل پایه اسیدی را حفظ کنند، متابولیسم سلولی را تنظیم کنند، انرژی را تامین کنند و سیستم ایمنی را بهبود بخشند.

اسیدهای آمینه موجود در سرکه عمدتاً از مواد خام و پروتئین های تجزیه میکروبی به دست می آیند (Maestre et al., 2008).

مطالعات اخیر وجود اسیدهای آمینه آزاد و غیر پروتئینی را در سرکه ها گزارش کرده اند (Alvarez-Cáliz et al., 2012, Chen et al., 2013). اسیدهای آمینه موجود در انواع مختلف سرکه در جدول 1 نشان داده شده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.